Regulamin

Regulamin

1. Definicje


1.1
 Regulamin – niniejszy regulamin.

1.2 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.3 Sprzedający Kuba Derengowski PHU „Semper”, ul. Wersalska 47/75 lok.107, 91-212 Łódź, NIP: 7262293975 REGON: 100647997

1.4 Sklep (Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.woodyourust.pl, prowadzony przez Sprzedającego, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary poprzez konto firmowe znajdujące się na platformie Allegro.pl.

1.5 Towary – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.6 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, dokonane poprzez stronę firmową znajdującą się na platformie Allegro.pl. 

1.7 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem sklepu firmowego znajdującego się na platformie Allegro.pl.

1.8 Dostawca – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru do Klienta.

2. Zasady ogólne 

2.1 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.2 Sklep Internetowy www.woodyourust.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, za pomocą serwisu Allegro.pl

2.3 Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wykonywane ręcznie, z materiałów z odzysku, z największą starannością. Są najwierniejszą kopią produktów prezentowanych na zdjęciu, jednak mogą się od nich nieznacznie różnić – wynika to ze specyfiki produktów wykonywanych ręcznie.

3. Składanie zamówień 

3.1 Wszystkie ceny podane na stronie firmowej znajdującej się na platformie Allegro.pl są cenami brutto, obejmującymi VAT, wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3.2 Zamówienia są przyjmowane przez stronę firmową na platformie Allegro.pl lub drogą mailową, na adres biuro@woodyourust.pl

3.3 Zamówienia poprzez Stronę Internetową można deklarować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze.

3.4 Zamówienia zadeklarowane w sobotę i niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rejestrowane jako złożone kolejnego dnia roboczego.

3.5 W przypadku zamówienia przy pomocy maila warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta dokładnej nazwy produktu oraz ilości sztuk i prawidłowo podanie danych kontaktowych, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adresu e-mail, w celu ewentualnego kontaktu Sprzedającego z Klientem.

3.6 W wypadku, gdy dane nie są kompletne i przez to będą uniemożliwiać prawidłowe wykonanie zobowiązania, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

3.7 Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury bez VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury bez VAT z załącznikami, faktury bez VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur bez VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

3.8 W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawy oraz żądania ich usunięcia.

3.9 Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź drogą e-mailową za sklepu z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.10 Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu.

3.11 Jeśli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania całego zamówienia.

4. Koszt i termin wysyłki 

4.1 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub w e-mailu. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowym wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonywanie wysyłki lub może je opóźnić.

4.2 Towar jest dostarczany za pośrednictwem kuriera.

4.3 Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.4 Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) zamówionego Towaru określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w zakładce „Dostawa”. Koszt dostawy (wysyłki) doliczany jest do kosztu zamówienia, a Klient obowiązany jest wpłacić kwotę należną tytułem wybranego sposobu dostawy (wysyłki) łącznie z ceną.

4.5 Jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości lub jego uszkodzenie Klient może odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt pracownikowi Poczty Polskiej lub kurierowi. W takim wypadku doręczyciel powinien wydać Klientowi pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.

5. Płatności

5.1 Na każdy towar wystawiamy paragon fiskalny lub imienny dowód zakupu – fakturę.

5.2 Płatność za zamówiony towar odbywa się:

a) przelewem na rachunek bankowy Sklepu, wpisując w tytule numer zamówienia. Dane do przelewu:
Kuba Derengowski PHU „Semper”
ul. Wersalska 47/75 lok.107, 91-212 Łódź

numer rachunku bankowego Sprzedającego:
42 1050 1461 1000 0092 7862 9812

b) lub za pośrednictwem szybkich, bezpiecznych płatności online naszej strony firmowej na platformie Allegro.pl.

5.3 Klient ma 5 dni roboczych, od momentu złożenia zamówienia, na realizację płatności. Po upływie tego terminu transakcja zostanie anulowana, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez niego adres e-mail, a przedmiot wystawiony ponownie na sprzedaż.

6. Odstąpienie od umowy (zwrot Towaru) 

6.1 Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep Woodyourust o swojej woli drogą mailową lub za pomocą pisma wysłanego pocztą lub w przypadku zakupów przez platformę Allegro.pl za pomocą tejże platformy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

6.3 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu na adres Sklepu:
Kuba Derengowski PHU ‘Semper”,
ul.
Wersalska 47/75 lok.107, 91-212 Łódź z dopiskiem „ZWROT”.

Klient zobowiązany jest do zwrotu nabytego Towaru na własny koszt.

6.4 Sklep dokona zwrotu płatności uzyskanych od Klienta, włączając w to koszty dostawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację o odstąpieniu. Zwracana kwota płatności zostanie przekazana na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

6.5 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Procedura reklamacji 

7.1 Okres gwarancji na wszystkie produkty w naszym sklepie to 24 miesiące.

7.2 Reklamacje należy składać na adres biuro@woodyourust.pl.pl lub pisemnie na adres:
Kuba Derengowski PHU ‘Semper”,
ul.
Wersalska 47/75 lok.107, 91-212 Łódź

7.3 Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacji.

7.4 Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni, od daty otrzymania Towaru.

7.6 W przypadku kiedy naprawa lub wymiana nie będzie możliwa Sklep na podstawie uzgodnień z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy ponosi w takim wypadku Sklep.

7.7 W przypadku kiedy reklamacja będzie nieuzasadniona, Klient podejmuje decyzje czy towar ma być odesłany do Klienta.

7.8 Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji lub zwrotu Towaru.

7.9 Reklamacji nie podlegają: naturalne zużycie się produktów, przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne.

7.10 Klient utraci prawo do reklamacji, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie na adres mailowy: biuro@woodyourust.pl zawiadomienie przed jego upływem.

8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

8.1 Administratorem danych osobowych klientów jest firma:
Kuba Derengowski PHU „Semper”, ul. Wersalska 47/75 lok.107, 91-212 Łódź,
NIP:
7262293975, REGON: 100647997

8.2 Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez Sklep Internetowy dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie zawiera formularz Zamówienia. Klient, w przypadku wyrażenia zgody, ma zagwarantowane prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.3 Dane osobowe nie są udostępnianie osobom niezwiązanym z działalnością sklepu Woodyoyrust i służą wyłącznie do realizacji i obsługi Zamówienia Klienta. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępnione m.in. podmiotom realizującym Dostawy Zamówień Towaru.

8.4 Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.5 Sklep wykorzystuje „cookies” w celu: uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym m.in. tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

9. Zmiana regulaminu 

9.1 Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe 

10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

10.2 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

10.3 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

10.4 Wszystkie zdjęcia Towaru są własnością firmy Kuba Derengowski PHU „Semper” (chyba, że zaznaczono inaczej), zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniani, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

10.5 Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację regulaminu. Data opublikowania Regulaminu:
14.10.2020